| Kabul Branch |

Office No. 12, 2nd Floor, Alshefa Market, Hotel Parwan, Khair Khana , Kabul-Afghanistan
0785 63 05 45
kabul.westcoast@gmail.com
Shaikh Ahmad Nozhat

| Farah Branch |

3rd Floor, Pol Askar Abad, Farah Station, Farah City, Farah-Afghanistan
0791 42 90 42
rahmuddin.noorzai@gmail.com
Rahmuddin Noorzai

| Gardiz Branch |

Haji Hassan & Abdul Aziz Market, Ghazni Station, Gardiz City, Gardiz-Afghanistan
0776 10 46 76
esakhilas@gmail.com
Shafiqullah

| Ghazni Branch |

Sadat Sharifi Market, Bazar Kolah Sabz, Ghazni-Afghanistan
0729 43 93 93
zabihullahhamidy@gmail.com
Abdul Hadi

| Helmand Branch |

Shop No. 32-42, Sobhan Market, Lashkargah, Helmand-Afghanistan
0703 54 56 47
helmand.r.shrafat@gmail.com
Engineer Naser

| Herat Branch |

Shop No. 48, Qader Herawie Market, Eidgah Road, Herat-Afghanistan
0799 26 44 44
delpha.herat@gmail.com
Taqi Kazemi

| Jalalabad Branch |

Shop No. 130, 2nd Floor, Khan Taraki Market, Jalalabad-Afghanistan
0730 77 77 78
jalalabad.westcoast2@gmail.com
Irfanullah Hamdard

| Kandahar Branch |

Shop No. 30, 3rd Floor, Rafiqi Sehat Market, Shah Zaman Wat, Kandahar-Afghanistan
0703 57 37 84
nblkandahar@gmail.com
Ahmad Wali

| Khost Branch |

Shop No. 1, 1st Floor, Sehat Plaza, Nawai Market, Khost City, Khost-Afghanistan
0770 00 70 03
wazirgul.danishmal@gmail.com
Wazir Gul Danishmal

| Kunduz Branch |

Shop No. 6, 2nd Floor, Arz Begi Market, Company Road, Kunduz-Afghanista
0795 30 40 61
faqirzamancoltdnw.kunduz@gmail.com
Mustafa

| Balkh Branch |

Shop No. 10, 1st Floor, Nawai Market, Kart-e-Mawlana, Mazar-e-Sharif, Balkh-Afghanistan
0790 30 05 02
Hamidzada.westcoast.m@gmail.com
Khalid Sarwari

| Takhar Branch |

Shop No. 15, 2nd Floor, Takhar Business Center, Band Farkhar, Takhar-Afghanistan
0798 42 54 47
takharfaqirzamanltd2021@gmail.com
Dr. Khalil